• MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE

 • MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE

 • MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE



Dofinansowanie


Ceramika Serwis Spółka z o.o. realizuje projekt pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach firmy Ceramika Serwis Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Przedmiotem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 199,92 kWp zlokalizowanej na 4 dachach budynków Firmy Ceramika Serwis Spółka z o.o. w miejscowości Opoczno, obejmująca zadania:

 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej.

 2. Roboty budowlane.

 3. Informacja i promocja.

Celem głównym projektu jest poprawa środowiska naturalnego miasta Opoczno poprzez zastosowanie do produkcji energii elektrycznej odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych.

Ponadto projekt przyczyni się do realizacji celów szczegółowych:

 • poprawa stanu lokalnego środowiska naturalnego, zmniejszenie emisji pyłów i CO2,

 • zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,

 • wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju,

 • poprawa wizerunku firmy.


Produkty i rezultaty:

 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,20 MW,

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 163 tCO2eq.


Wartość projektu:

925 083,00 zł


Współfinansowanie UE:

616 640,00 zł

Projekt pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach firmy Ceramika Serwis Sp. z o.o.” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.