• MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE

 • MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE

 • MECHANIKA ENERGETYKA AUTOMATYKA FORMY WÓZKI WIDŁOWE TRANSPORT ZAOPATRZENIE

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku, obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L119/1).
W związku z powyższym, pragniemy przedstawić Państwu niezbędne informacje, dotyczące wdrożenia powyższego rozporządzenia w Ceramice Serwis Sp. z o.o. w zakresie przetwarzania i przechowywania danych osobowych.
Administrator Danych

 • 1. Administratorem danych jest: Ceramika Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie, adres: ul. Piotrkowska 83-89, 26-300 Opoczno.
  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne wyłącznie w celu niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stronami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym.
 • 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz ich przetwarzaniem i przechowywaniem mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio, pisemnie na adres siedziby naszej firmy lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@ceramika-serwis.pl

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • - w celu niezbędnego i prawidłowego wykonania zawartej między stronami umowy oraz obsługi o charakterze handlowym w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy lub przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą – podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 • - wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami – podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • - wypełnienia obowiązków prawnych i publicznych, do których zobligowany jest Administrator
 • - rozpatrywania skarg i reklamacji ( art.6 ust.1 pkt c Rozporządzenia )
 • - ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
 • - marketingowych tj. promowania naszych produktów i usług

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • - podmioty współpracujące, w szczególności kancelarie prawnicze świadczące obsługę prawną na rzecz Administratora będące odrębnymi administratorami danych z mocy prawa i zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej
 • - usługodawcy - podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcy usług IT, operatorzy pocztowi, kurierzy; wszystkie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym
 • - organom państwowym lub innym instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nich obowiązków

Okres przechowywania danych:

 • 1. Dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy ( realizacji zamówienia/usługi ) i przedawnienia ewentualnych roszczeń z nich wynikających, do czasu zakończenia współpracy z podmiotem, którego dane dotyczą lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • 2. Dane osobowe będą przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązku archiwizowania dokumentów księgowych itp.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych i zażądanie zaprzestania przetwarzania.
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy również Państwa, że Ceramika Serwis Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym bądź umyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem lub też wykorzystaniem niezgodnie z przepisami prawa.